Skip to main content

TAIDEYHDISTYS OLOHUONE RY:N SÄÄNNÖT

1) Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Taideyhdistys Olohuone ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Olohuone

2) Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Olohuoneen tarkoituksena on edistää taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia sekä edistää eri taiteenalojen välistä yhteistyötä. Lisäksi Olohuoneen tarkoituksena on kehittää paikkasidonnaisen taiteen ja ympäristötaiteen tuntemusta ja mahdollisuuksia Varsinais-Suomessa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Olohuone järjestää paikkasidonnaista taidetapahtumaa Varsinais-Suomessa. Toimeenpanee näyttelyitä, esityksiä ja niihin verrattavia tilaisuuksia. Järjestää taiteilijoille tiedotus- tutkimus- ja koulutustilaisuuksia sekä hankehautomoja. 

Toimintansa tukemiseksi Olohuone voi järjestää maksullisia esityksiä ja kulttuuritilaisuuksia. Toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Asianmukaiset luvat saatuaan Olohuone voi harjoittaa kahvilaliikettä sekä anniskelutoimintaa.

Olohuone voi kuulua taidetta ylläpitäviin ja edistäviin järjestöihin ja yhteisöihin.

3) Jäsenet

Olohuoneen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy Olohuoneen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea olohuoneen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta Olohuoneen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Olohuoneen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusperää.

4) Jäsenluettelo

Seuran jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Luettelosta on tehtävä rekisteriseloste.

5) Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota Olohuoneesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Olohuoneen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi Olohuoneesta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen Olohuoneesta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Olohuoneeseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Olohuoneessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Olohuonetta tai ei enää täytä laissa taikka Olohuoneen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

 Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajalta ja -jäseneltä ei peritä jäsenmaksua

6) Hallitus

Olohuoneen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, talousvastaavan, taloussihteerin, tuottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten vuodeksi kerrallaan 3-4-jäsenisen työvaliokunnan. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Niiden puheenjohtajilla on oikeus saapua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee sekä erottaa palkatut toimihenkilöt ja sopii heidän eduistaan. 

7) Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talousvastaava yksinään. Muut jäsenet kirjoittavat nimeen kaksi yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on myös henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus

8) Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9) Yhdistyksen kokoukset

Olohuone pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja -puheenjohtajalla yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Olohuoneen kevätkokous pidetään helmi – huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun olohuoneen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Olohuoneen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 Olohuoneen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänioikeuttaan ei saa kuitenkaan käyttää sellainen jäsen, joka ei Olohuoneen kokoukseen mennessä ole maksanut kyseiselle vuodelle määrättyä jäsenmaksua. 

Olohuoneen kokoukseen voidaan osallistua Olohuoneen hallituksen tai Olohuoneen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10) Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä sähköpostikutsuilla. 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.  Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

Kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

11) Varsinaiset kokoukset

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.

Syyskokous

Olohuoneen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan sääntöjen mukainen päätösvaltaisuus. Laaditaan osanottajaluettelo.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Vahvistetaan seuraavan vuoden liittymismaksun ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot.
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
 9. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja.
 10. Valitaan muut hallituksen jäsenet.
 11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokous

Olohuoneen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan sääntöjen mukainen päätösvaltaisuus. Laaditaan osanottajaluettelo.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus.
 6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Niistä asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, ei päätöksiä saa tehdä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian seuran syys- tai kevätkokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, jotta hallitus ehtii käsitellä asian ja se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta purkamisesta on tehtävä Olohuoneen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Olohuoneen purkamisesta. 

Olohuoneen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat Olohuoneen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 1. Erinäisiä säännöksiä

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia